Aktualności

0

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Informuję, że Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Hodowca wyznaczonego na dzień 6 maja 2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem Covid-19 nie odbędzie się.
Nowy termin Walnego Zgromadzenia zostanie wyznaczony niezwłocznie po ustąpieniu zagrożenia.
Jednocześnie wskazuje, że Prezydent RP podpisał ustawę przedłużającą kadencyjność organów PZŁ
 W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:
„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.
2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.


Back to top