Aktualności

0

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator” lub „PIŁ”) będący Administratorem Danych Osobowych członków PZŁ , informuje o zasadach przetwarzania tych danych oraz związanych z tym prawach przysługujących członkom PZŁ ..
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PZŁ możliwy jest pod adres e-mail: ochronadanych@pzlow.pl, lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00-029 Warszawa
Dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ, czyli :
1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;
2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;
3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
6) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
7) wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
8) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;
9) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
10) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.
Dane osobowe członków PZŁ przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z polityką retencji danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie każdy członek PZŁ lub stażysta może uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego.


Back to top