Aktualności

0

Szanowni Koledzy i Koleżanki!

Informuję, że Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 05.09.2017 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych na rok 2019 ustalona została w wysokości:
a/ składka normalna- 363 zł (w tym składka na PZŁ 320 zł i ubezpieczenie 43 zł)
b/ składka ulgowa – 203 zł (w tym składka na PZŁ 160 zł i ubezpieczenie 43 zł)

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2019 upływa z dniem 31.12.2018.
Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2018 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2018 nie ukończy 25 roku życia.
Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 43 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką.
Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego, do ZO PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.

Wysokość składki członkowskiej KŁ Hodowca na 2018/2019 rok wynosi:
– normalna 600 zł;
– ulgowa 300 zł.

W związku z wymianą legitymacji PZŁ, uprasza się Kolegów i Koleżanki o uregulowanie należności za nowe legitymacje w kwocie 30 zł na numer rachunku bankowego KŁ Hodowca.


Back to top