Aktualności i Komunikaty

0

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Informuję, że Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Hodowca wyznaczonego na dzień 6 maja 2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem Covid-19 nie odbędzie się.
Nowy termin Walnego Zgromadzenia zostanie wyznaczony niezwłocznie po ustąpieniu zagrożenia.
Jednocześnie wskazuje, że Prezydent RP podpisał ustawę przedłużającą kadencyjność organów PZŁ
 W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:
„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.
2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.


read More
0

Wiosenne uprawy :)

Jak każdej wiosny strzelba na kolek i czas siać i sadzić poletka zaporowe!!!!, Koledzy z naszego Koła: Piotr Kuba, Marcin Światyński, Mateusz Potrykus, Krzysztof Ossowski i Wojciech Mańkiewicz zagospodarowali i dwie przyczepy ziemniaków dostarczonych przez również Kolegę z naszego Kola – Mateusza Szaniawskiego. Zasadzono i posiano kukurydza całe poletko, jedno z dwóch, na obw. nr 136!!!, a za chwilę ruszamy na pozostałych obwodach !!!! Wszystko to odbyło się pod nadzorem Pani Doroty Kuba – jako naszego nadwornego agronoma!!! :))) (W. Mańkiewicz)


read More
0

Całkowity zakaz polowania

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietni 2020 r. informuję, że do dnia 19 kwietnia 2020 r. myśliwi nie mogą wykonywać zadań z ustawy Prawo Łowieckie (polowanie, szacowanie szkód itp.) oraz odstrzału sanitarnego.
poniżej link do nowego rządowego rozporządzenia zatrzymującego myśliwych w domach
https://www.pzlow.pl/nowe-rzadowe-rozporzadzenie-zatrzymuje-mysliwych-w-domach/

Darz Bór!


read More
0

Wesołego Alleluja!

Back to top